Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR
KURULUNA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca
görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile
alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer
hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 290 ıncı
maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik
ruhsatını almış meslek mensupları arasından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilen kişileri,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkanlık: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığını,
ç) Bölge kurulu: Bilirkişilik bölge kurulunu,
d) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu,
e) Komiser: Kanunun 287 ve devamı maddeleri gereğince asliye ticaret mahkemesince
görevlendirilen konkordato komiserini,
f) Liste: Bölge kurulu tarafından oluşturulan komiser listesini,
g) Temel eğitim: Mevzuatta yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler kapsamında listeye kayıt için
alınması gereken zorunlu komiserlik eğitimini,
ifade eder.
kaynak: adalet bakanlığı
Magazin Analiz Ekip Analiz

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski